top of page
Brandskyddsdokumentation med brandkonsult

BRANDINGENJÖR OCH BRANDKONSULT

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller gällande lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

 

 • Brandskyddsbeskrivning 

 • Brandskyddsdokumentation

 • Brandtekniskt yttrande

 • Sakkunnigintyg

 • Brandorsaksutredning

 • Klassningsplaner brandfarlig vara

Brandtekniskt yttrande

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av besiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet. Efter besiktningen upprättas normalt ett brandtekniskt yttrande.

Brandorsak | Brandutredning

Har olyckan varit framme? Vad var det som hände? En brand är ofta en omskakande och kaotisk händelse. Många gånger är den också svår att utvärdera i efterhand. Det är då bra med någon som hjälper dig att få en så klar bild som möjligt av branden och allt runtomkring.

Genom vår samlade erfarenhet från både räddningstjänst och brandprojektering kan vi erbjuda heltäckande tjänster inom brandorsaksutredningar och rekonstruktion av händelseförlopp och brandförlopp. Vi kan även värdera hur brandskyddet fungerade – eller borde ha fungerat – vid en brand.

 

Några exempel på våra tjänster inom brandutredning är:

 • Brandorsaksutredning – var började det brinna? vad var det som orsakade branden?

 • Utreda och beskriva bakomliggande orsaker till branden och händelseförloppet.

 • Undersökning och utvärdering av det byggnadstekniska brandskyddet – var det utformat enligt gällande regelverk? fungerade brandskyddssystem som det var tänkt?

 • Undersökning och beskrivning av det inträffade brandförloppet med förslag till alternativa eller tillkommande brandskyddslösningar t.ex. inför en återuppbyggnad.

 • Hur agerade personer vid händelsen och hur inverkade detta på det inträffade (intervjuer och rekonstruktioner).

Klassningsplaner | Brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram.

Arbetet inleds normalt med en genomgång av anläggningen, lokalen och arbetsplatsen och en riskanalys genomförs och förslag på riskreducerande åtgärder upprättas. Därefter görs en klassningsplan.

Speciella krav ställs på den elutrustning som skall installeras i denna typ av utrymmen.

Som hjälp för bl.a. konstruktörer och installatörer ställs krav på anläggningsinnehavaren att se till att en s.k. klassningsplan finns som beskriver vilka utrymmen som är klassade som riskområden för explosiv miljö.

Huvudprincipen för klassningsförfarandet är att man delar in utrymmena i olika zoner beroende på hur de brandfarliga ämnena hanteras i utrymmet.

Zonerna benämns:

 • Zon 0 är områden där explosiv gasblandning alltid förväntas förekomma t.ex. inuti en tank med brandfarligt lösningsmedel.

 • Zon 1 är områden där explosiv gasblandning förväntas förekomma i begränsad omfattning vid normal drift t.ex. vid en fyllningsstation för brandfarliga produkter.

 • Zon 2 är områden där explosiv gasblandning förväntas förekomma sällan och om det förekommer vara kortvarigt.

bottom of page