top of page

SBA Systematiskt brandskyddsarbete

Hur jobbar Ni med systematiskt brandskyddsarbete idag? Vi berättar gärna mer om vårt system  - Fokusera -
och visar upp hur det kan se ut.

Här kan du som redan har vårt
SBA-system Fokusera logga in: 

SBA fokusera

Vad menas med SBA?

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar i varierande omfattning.

Webbaserat SBA 

Vi erbjuder ett webbaserat SBA-system som heter Fokusera och innehåller allt du behöver för att skapa en trygg och säker fastighet. Fokusera låter dig samla alla dokument på ett ställe. Skyddsronder, serviceronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv finns för att uppfylla lagkraven.

Att jobba i ett webbaserat system är enkelt. 

Tillsammans med oss upprättar ni rutiner för er fastighet och vi bygger upp era serviceronder. Ni får påminnelser och missar inga kontrollronder och allt dokumenteras med ett klick.

SBA-Pärm
Systematiskt brandskyddsarbete kan även bedrivas i pärmform, vi hjälper er att upprätta er SBA-pärm där ni får checklistor att gå efter för att lätt genomföra rondering i er fastighet.


Varför ska man bedriva Systematiskt brandskyddsarbete?
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.
Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.
Som ägare eller ansvarig måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven. En viktig del är att klargöra mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenörer vem som ansvarar för vad.

Vem är brandansvarig i en BRF?
Även om hela styrelsen som helhet bör se över brandskyddet och förebygga brand är det ordföranden som bär det yttersta ansvaret rent juridiskt sett. Denne ska säkerställa att brandskyddsåtgärderna är vidtagna och att dessa årligen kontrolleras för att se om de är funktionsdugliga.


Hur ofta måste man arbeta med sitt SBA?
Ett systematiskt brandskyddsarbete sker kontinuerligt. Vanligtvis genomförs de månad- eller kvartalsvis.

Vad ingår i SBA?
Arbetet med SBA kan delas in i sju steg:
1. Policy – Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.
2. Ansvar – Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?
3. Utbildning – Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar för personalen.
4. Instruktioner och rutiner – Ta fram rutiner och brandskyddsregler, t ex heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning.
5. Teknisk brandskyddsbeskrivning – Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
6. Drift och underhåll – För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t ex prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc.
7. Kontroll och uppföljning – För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Frågor och svar om SBA

Dokumentation

Upprättandet av ert systematiska brandskyddsarbete.

Checklistor

Checklistor med tydliga instruktioner.

Utbildning

Utbildning och genomgång i samband med överlämnandet av Fokusera SBA.

bottom of page