top of page

Brandtätning

• Brandtätning
• Bärande konstruktioner

Brandtätning i stockholm
Brandtätning i stockholm

Passivt brandskydd | Brandtätning

Brandtätning bygger på principen om uppdelning i brandceller. Det är brandcellerna i en byggnad som ser till att elden inte sprider sig vidare från det utrymme där den startade. Med korrekt installerade brandtätningslösningar säkerställer man att branden inte sprider sig vidare till andra områden utanför brandcellen.

En byggnad är vanligtvis indelad i olika brandceller där branden och brandröken ska hållas instängd vid uppkomst av brand. Detta för att kunna göra en säker utrymning, skydda egendom och begränsa skador. Några typiska exempel på brandceller kan vara arkiv, vårdrum, trapphus, hissar, elrum, fläktrum, lägenheter, hotellrum, utrymningskorridorer, kontorslokaler, garage med flera. Här vill man alltså begränsa brandspridningen om det skulle börja brinna. Man vill ofta begränsa brandspridning mellan våningsplan. Finns det otäta genomföringar i bjälklag så måste de brandtätas.
 

Vid installationer och håltagningar försvagas brandtätheten i brandcellsgränserna och då krävs brandtätning för att upprätthålla brandcellens brandskydd. Olika installationer behöver olika typer av funktioner i brandtätningen såsom extra svällande material runt plaströr. Vi är utbildade i det material som vi använder och ser till att din brandtätning blir korrekt utförd och rätt för ändamålet.
 

Vanligt förekommande brandklasser är EI30, EI60, EI90, EI120. EI står för täthet och isolering. R klasser står för bärighet när vi pratar om bärande konstruktioner. Siffrorna efter bokstäverna står för antalet minuter som den aktuella brandklassningen ska hålla vid brand.

Brandcellsinledning – kan delas in i linjära och genomföringar.

Brandcellsinledning
Brandcellsinledning

Bärande konstruktioner

Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts.
 

bottom of page