top of page
Brandtätning

BRANDTÄTNING

Brandtätning är en avgörande brandsäkerhetsåtgärd som förhindrar eller fördröjer spridningen av brand och rök i en byggnad. Genom att effektivt täta öppningar och genomföringar i väggar, golv och tak kan brandtätning minska risken för att brand och rök sprids till andra delar av byggnaden, vilket ger mer tid för evakuering och räddningsinsatser.

Metoder för brandtätning inkluderar användning av brandsäkra material (SIKA) såsom brandklassade fogmassor, tätningsmedel och tätningsskum för att fylla utrymmen runt rör, kablar, ventilationskanaler och andra genomföringar.
Brandtätning kan även omfatta installation av brandtäta skikt eller material i väggar, golv och tak för att förhindra spridning av brand genom konstruktionen.

Att anlita oss på Brandfokus hjälper dig att säkerställa att brandtätningen är korrekt utförd och uppfyller alla krav och standarder. Vi utgår från Stockholm.

Brandcellsinledning – kan delas in i linjära och genomföringar.

Brandcellsinledning
Vi utför Brandtätning

Vad är en brandcell?

En brandcell är en avdelning eller ett avgränsat område inom en byggnad som är konstruerat för att förhindra eller fördröja spridningen av brand och rök. Syftet med en brandcell är att begränsa skadorna orsakade av brand och ge människor mer tid att evakuera samt underlätta släckningsarbetet för räddningstjänsten. För att uppnå detta syfte har brandcellen specifika egenskaper:

Brandmotstånd:

En brandcell är konstruerad med material och strukturer som har en viss brandmotståndsklass. Det innebär att cellen kan hålla emot en brand under en specificerad tidsperiod innan den eventuellt kollapsar eller tillåter brand och rök att sprida sig.

Brandskydd:

Brandcellen innehåller ofta brandskyddsåtgärder såsom branddörrar, brandtätningar, och eventuellt brandskyddsbeläggningar. Dessa komponenter hjälper till att förhindra att brand och rök sprids genom byggnaden.

Avskiljning:

Brandceller används för att avskilja olika delar av en byggnad och förhindra att brand sprids från en del av byggnaden till en annan. Detta hjälper till att begränsa omfattningen av skadorna och öka chansen till en säker evakuering.

Exempel på områden som kan fungera som brandceller inkluderar trapphus, hisschakt, teknikrum, och korridorer. Byggnadsregler och föreskrifter specificerar ofta kraven för brandceller och deras konstruktion för att uppfylla brandskyddsnormer och säkerhetsstandarder.

Regler för brandtätning

I Sverige regleras brandtätning främst genom olika lagar, förordningar och tekniska föreskrifter som syftar till att säkerställa en tillräcklig brandsäkerhet i byggnader. Här är några av de viktigaste reglerna för brandtätning i Sverige:

Plan- och bygglagen (PBL)

PBL innehåller bestämmelser som styr planeringen och byggandet av byggnader i Sverige. Den innehåller krav på brandskydd och brandtekniska lösningar för olika typer av byggnader.

Byggreglerna (BBR)

BBR är en samling tekniska föreskrifter som innehåller detaljerade krav och rekommendationer för brandskydd i byggnader. BBR innehåller bland annat krav på brandtätning av olika material och konstruktioner.

EU-direktiv

Sverige följer även EU-direktiv och antar nationella standarder som påverkar brandskyddsregler och brandtätning.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivare ska vidta åtgärder för att förebygga och skydda arbetstagare mot risker för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen, inklusive brandrisker som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Brandskyddsföreskrifter

Myndigheter som Boverket och Räddningsverket utfärdar specifika föreskrifter och rekommendationer om brandskydd, inklusive regler om brandtätning och andra brandsäkerhetsåtgärder.

Standarder man brukar utgå från är:

Brandmotståndsklasser (Exempelvis EI30, EI60)

Dessa klasser indikerar hur länge en specifik brandtätning håller en brandsäker barriär för att förhindra eller fördröja spridningen av brand och rök. Till exempel kan EI30 indikera att en brandtätning är utformad för att ge minst 30 minuters brandmotstånd.

Klassificering av tätmaterial

Ibland kan olika tätmaterial för brandtätning klassificeras baserat på deras brandmotståndsegenskaper. Detta kan inkludera material som brandtätningsband, brandtätningsmassor eller brandsäkra skumprodukter.

Klassificering av fogtyper

Brandtätningar kan också klassificeras baserat på den typ av fogar eller öppningar de är avsedda att täta. Detta kan inkludera klassificering av fogsprickor, genomföringsfogar, skarvfogar och liknande.

Det är viktigt att vara medveten om och följa dessa regler och föreskrifter för att säkerställa att byggnader är säkra och följer gällande lagstiftning och standarder för brandskydd. Det är också rekommenderat att anlita kvalificerade yrkespersoner för att utföra brandtätning och andra brandsäkerhetsåtgärder i enlighet med dessa regler.

Produkter för brandtätning

För brandtätning används olika material och produkter som är utformade för att förhindra eller fördröja spridningen av brand och rök genom att täta öppningar, fogar och andra potentiella brandvägar i en byggnad. Några vanliga material som används för brandtätning inkluderar:

Brandsäkra fogar

Brandsäkra fogar är tätningar som appliceras i fogar och öppningar för att förhindra att brand och rök sprids genom dem. Dessa tätningar kan vara baserade på olika material såsom silikon, polyuretan, akryl eller cementbaserade produkter.

Brandsäkra skum

Brandsäkra skumprodukter används ofta för att täta större öppningar och utrymmen i byggnader. Brandsäkra skum expanderar när de appliceras och bildar en tätning som förhindrar spridningen av brand och rök.

Brandtätningsband

Brandtätningsband är tätningar som används för att täta fogar och skarvar mellan olika byggnadsdelar. Dessa band kan vara tillverkade av olika material såsom glasfiber, mineralull eller intumescerande material som expanderar vid exponering för värme.

Brandtätningsmassa

Brandtätningsmassa används för att täta mindre öppningar och skarvar i byggnadens konstruktion. Dessa massor kan vara baserade på polymera material som expanderar vid exponering för värme eller intumescerande material som bildar en tätning vid höga temperaturer.

Expanderande material

Material som expanderar vid exponering för värme och bildar en brandsäker barriär för att förhindra spridningen av brand och rök. Dessa material används ofta för att täta öppningar och skarvar i branddörrar, brandväggar och andra brandavskiljande konstruktioner.

Dessa är några exempel på material och produkter som används för brandtätning. Valet av material beror på faktorer som byggnadens konstruktion, brandrisk och tillämpningsområde. Det är viktigt att använda godkända och certifierade brandtätningsprodukter och att följa tillverkarens rekommendationer och installationsanvisningar för att säkerställa effektiv och säker brandtätning.

Bärande konstruktioner

Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts. Kontakta oss för professionell rådgivning inom brandtätning.

bottom of page